Thẻ người chồng

người chồng - Hạnh Phúc Của Mẹ

Mày là thằng đàn bà! Mọi người có tin được, chính mẹ chồng tôi, tức là người đã sinh ra chồng tôi thốt lên...